แผ่นดินพระจุลจอมเกล้าฯ

แผ่นดินพระจุลจอมเกล้าฯ

ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
฿210.00
ผู้แต่ง : ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
นำเสนอพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพัฒนาประเทศให้ทันสมัยทั้งในด้านการปกครอง การศึกษา การคมนาคม การสาธารณสุข การต่างประเทศ ฯลฯ อีกทั้งผู้เขียนยังได้อัญเชิญลายพระราชหัตถเลขาในพระองค์ที่ทรงแสดงเหตุผลหรือแนวคิดแต่ละเรื่องมาลงประกอบไว้ทุกด้าน ให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงพระสติปัญญา พระอัจฉริยภาพ พระวิสัยทัศน์ นับเป็นหลักฐานสำคัญที่สนับสนุนให้พระองค์ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลก และเป็น “สมเด็จพระปิยมหาราช” ของปวงชนชาวไทยตลอดไป