ปกิณกะแดนสยาม

ปกิณกะแดนสยาม

ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
฿200.00
ผู้แต่ง : ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
รวมเกร็ดน่ารู้ต่างๆ นำเสนอเป็นบทความสั้นๆ อ่านเข้าใจง่าย เกี่ยวกับประวัติศาสตร์  ประเพณีและสภาพสังคมไทยตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่สืบทอดมาแต่ราชธานีโบราณ อาทิ วิวัฒนาการของสนามหลวง, เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, ฐานันดรศักดิ์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ, ถนนสามแพร่ง, พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ ฯลฯ อันแสดงถึงความเป็นชาติที่มีวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม และมีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มั่นคงเป็นที่เคารพเทิดทูนของปวงชนชาวไทย