ขอใบเสร็จรับเงิน

สกุณา มองเพชร 14 Nov 17 15:39

รบกวนขอใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีหน่อยได้ไหมค่ะ เพราะว่าใช้งบประมาณของโรงเรียนซื้อ ซึ่งต้องใช้ใบเสร็จเพื่อยืนยัน

Post a reply

You must first Sign in or Register before posting in this forum.